Anbi

Stichting Concert- & Cultuurpodium Purmerend is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Statutaire Naam
Stichting Concert- & Cultuurpodium Purmerend

RSIN of fiscaal nummer
813873691

P3 2016 JAARREKENING

Telefoon
0299-411230

Website

Home

Algemeen mailadres
directie@p3purmerend.nl – Paulus Brugman

De Stichting heeft ten doel:
a. Door het realiseren en exploiteren van een of meerdere culturele accommodaties in Purmerend het aanbieden van publieksvoorstellingen en activiteiten van hedendaagse podiumkunst en jongerencultuur, in het bijzonder popmuziek en popcultuur, voor een zo breed mogelijk publiek;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ontwikkeling van een multidisciplinair centrum waarin cultuur en muziekeducatie zijn ondergebracht.

Bestuurssamenstelling
Ruud Verboom – voorzitter
Martin Koelewijn – penningmeester
Rolf Oosterbaan – algemeen bestuurder
Frans Koelemijer – algemeen bestuurder

Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. Het betreft een onbezoldigd bestuur.
Beloningsbeleid directeur, Conform C.A.O.
Het personeel volgt CAO Nederlandse Podia, Conform C.A.O.